Darczyńcy prawni

Firmy są bardzo istotnymi darczyńcami, wspierającymi działalność Fundacji Ja, my, oni. Dzięki środkom finansowym otrzymywanym z firm, planujemy obecnie realizację akcji edukacyjno- profilaktycznej promującej naszą działalność. Środki finansowe wykorzystywane przez Fundację sprzyjają rozwojowi firm, poprzez wykorzystanie elementów wsparcia w promocji oraz realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Korzyści dla firm

Wykorzystanie środków finansowych firmy w ramach sponsoringu akcji, przynosi firmie:

 • korzyści wizerunkowe;
 • zwiększenie zaufania społecznego do przedsiębiorstwa;
 • poprawę reputacji firmy – w otoczeniu społecznym, ale też wewnątrz firmy;
 • korzyści wewnętrzne dla firmy poprzez zaangażowanie pracowników w projekt. W wielu firmach pracownicy nie mają pomysłu jak realizować swoje potrzeby społeczne, jak znaleźć organizację pozarządową, na rzecz której mogliby zrobić coś dobrego.

Firma umożliwiająca realizację takich potrzeb, nie tylko zyskuje lojalność pracowników, ale też pomaga im się zintegrować, czy wykazać nowymi umiejętnościami, np. w zakresie zarządzania projektem;

 • korzyści dla otoczenia, w którym ta firma funkcjonuje – rozwiązanie istotnych potrzeb społecznych;
 • realizacja celów wynikających z misji firmy.

Firma może udzielić swojego wsparcia poprzez:

 • wsparcie finansowe – przekazanie przez firmę darowizny na rzecz organizacji;
 • wsparcie rzeczowe – przekazanie bądź użyczenie przez firmę sprzętu niezbędnego dla realizacji projektu;
 • wsparcie merytoryczne – wsparcie organizacji w przygotowaniu i realizacji projektu, np. wsparcie w przygotowaniu wniosku, jego rozliczeniu, przygotowaniu umów w ramach projektu;
 • realizację wspólnego projektu – w określonych konkursach niezbędny jest partner społeczny, albo jedna ze stron (firma, organizacja pozarządowa) nie kwalifikuje się jako główny podmiot wnioskujący o fundusze. W takich przypadkach warto zrealizować wspólny projekt w ramach partnerstwa firma - fundacja.
 • wymiana usług – zarówno organizacja pozarządowa jak i biznes mogą sobie nawzajem zaoferować w ramach współpracy usługi. Od działań promocyjnych – na swoich portalach, w materiałach marketingowych, podczas eventów oraz konkretne działania np. firma może wesprzeć usługami księgowymi, szkoleniowymi itp. Organizacja pozarządowa może pomóc przygotować program wolontariatu pracowniczego, zorganizować event społeczny, np. akcję świąteczną.

Ciekawą formą wsparcia organizacji, realizowaną przez biznes jest społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CorporateSocialResponsibility – CSR), czyli dobrowolną strategię uwzględniającą społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami,  akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością, a interesem społecznym .

W ramach CSR, Fundacja Ja, My, Oni realizuje programy kooperacji z  biznesem na zasadach WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO.

Wolontariat pracowniczy, to sytuacja, kiedy wolontariusze – pracownicy, podejmują działania na rzecz określonej społeczności/ organizacji pozarządowej, a firma wspiera ich w tym poprzez:

 • ogłaszanie konkursów grantowych i wspieranie zaangażowania pracowników, dodatkowymi funduszami na realizację projektów społecznych (np. program Provident Tak! Pomagam – pracownicy mogą zgłaszać projekty, które są oceniane przez komisję konkursową, a następnie najlepsze są dofinansowane. Kryterium wyboru projektu jest poziom zaangażowania pracowników, liczony liczbą godzin, które poświęcają na działania społeczne);
 • ustalenie tzw. czasu „na wolontariat” – pracownicy mogą poświęcić np. godzinę, dwie w miesiącu na działalność społeczną, co jest zapisane w dokumentach firmy;
 • przejęcie przez firmę niektórych obowiązków, które na organizacje pozarządowe nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. Citi Handlowy wykupuje dla swoich pracowników – wolontariuszy ubezpieczenie NNW).

Korzyści z wolontariatu pracowniczego dla firm są następujące:

 • aktywne włączenie pracowników w działania społeczne podejmowane przez firmę;
 • stworzenie pracownikom możliwości zaangażowania społecznego;
 • wzmocnienie poczucia więzi pracownika z firmą;
 • możliwość wykorzystania przez pracowników swojej wiedzy i kompetencji na rzecz organizacji pozarządowych;
 • możliwość sprawdzenia się pracownika w nowych sytuacjach, nabycia nowej wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać także w jego codziennej pracy, np. umiejętność zarządzania zespołem/ projektem;
 • integracja pracowników podczas realizacji projektów społecznych.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu wszystkie firmy do skontaktowania się z naszym opiekunem fundraisingowym, który poprowadzi i wskaże efekty synergii strategii biznesowej firmy z realizacją celów fundacji, prowadzącej do zwiększenia efektywności biznesowej przedsiębiorstwa.