Zapytanie ofertowe nr: 1/FIO/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Prowadzone w związku z realizacją projektu w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt. „Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego.”

Projekt „Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego” jest dofinansowany ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i realizowany jest poprzez zajęcia teatralne mając na celu przygotowanie sztuki teatralnej  „Zrozum mnie”, która zostanie wystawiona w Dzień Zdrowia Psychicznego.

 

I. TRYB ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

Z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy.

 

II. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja „Ja, My, Oni”

ul. Energetyków 7 lokal 10a

65-729 Zielona Góra

NIP 9291856755, REGON  081162283, KRS 0000476765

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sceny na zajęcia teatralneumożliwiające przeprowadzenie 60 godzin zajęć teatralnych odbywających się w Zielonej Górze oraz w Ciborzu.

Wynajmowana sala teatralna powinna spełniać następujące wymogi:

  • przestrzeń mieszcząca min. 50 osób;
  • dostępność we wskazanych przez Zamawiającego terminach (wrzesień-październik 2015);
  • dostępność sceny w Zielonej Górze oraz Ciborzu;
  • wyposażenie w  sprawne zaplecze techniczne tj. oświetlenie, nagłośnienie oraz multimedia.

 

2. Zakłada się modyfikację ustaleń ze Zleceniobiorcą w zakresie:

- szczegółowych terminów dla przeprowadzenia warsztatów teatralnych w liczbie 60 godzin

- liczby osób uczestniczących w warsztatach (w tym m.in. animatorów)

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostępność sceny teatralnej do przeprowadzenia 60 godzin zajęć teatralnych musi być zaproponowana w terminie do 7 października 2015 roku.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferent powinien posiadać scenę zapewniającą przeprowadzenie zajęć teatralnych, a także dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia.

3. Oferta powinna zawierać całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia.

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 5 września 2015 roku na adres fundacji.

2. Ocena zostanie dokonana w terminie 2 dni.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA I WYBÓR OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena ofertowa – 40%
  • Zapewnienie dostępności terminów  - 40%
  • Umiejscowienie sceny – 20%

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 1: wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1

 

I.          ZAMAWIAJĄCY:

 

Fundacja „Ja, My, Oni”

ul. Energetyków 7 lokal 10a

65-729 Zielona Góra

NIP 9291856755, REGON  081162283, KRS 0000476765

 

II.          PEŁNA NAZWA OFERENTA:

Nazwa, Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, E-mail

 

….................................................................................................................

 

….................................................................................................................

 

 

III.          PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie sceny teatralnej umożliwiającej przeprowadzenie 60 godzin zajęć teatralnych odbywających się w Zielonej Górze oraz w Ciborzu.

 

IV.          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 07 października 2015 roku.

 

V.          OFERTA CENOWA BRUTTO:

 

kwota brutto: …............................................................................................

 

słownie: …....................................................................................................

 

Ponadto oświadczam, że:

 

1. Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia.

2. Zapoznałem/am się z warunkami zamówienia i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia.

3. Oświadczam, że dysponuję odpowiednimi zasobami pozwalającymi na realizację zamówienia.

 

      …...................................................                                   …...................................................   

                 (miejscowość, data)                                                              (podpis Oferenta)