Projekt "Aktywizacja, edukacja i integracja społeczeństwa w obszarze zdrowia psychicznego"

Fundacja „Ja, My, Oni” realizuje obecnie projekt na rzecz wspierania aktywnych form integracji społecznej w zakresie aktywizacji, edukacji i integracji społeczeństwa w obszarze zdrowia psychicznego.
Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich będących w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co ma na celu realizowany projekt?

  • Integrację społeczną osób chorych na zaburzenia psychiczne (zagrożonych wykluczeniem społecznym) i zdrowych (młodzież, rodziny osób chorych),
  • Promocję zdrowia, w tym kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym,
  • Wsparcie rodzin osób dotkniętych chorobą psychiczną, które przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego a także do większej świadomości obywateli w kwestiach zdrowia psychicznego.

Projekt realizowany w woj. lubuskim w 2017 r. obejmie 6 powiatów i skierowany jest do 156 beneficjentów z 3 grup społecznych:

  • I grupa - osoby chore (40 osób) - warsztaty tematyczne wspierające kompetencje społeczne i zajęcia teatralne umożliwiające reintegrację społeczną i ochronę zdrowia psychicznego.

Beneficjentami będą osoby w wieku 18-65 lat, które doświadczyły zaburzeń psychicznych, były hospitalizowane, podlegały terapii, zgłaszają kłopoty z obszaru zdrowia psychicznego.

Beneficjenci z tej grupy to osoby pracujące, uczące się lub niepracujące z powodu choroby. Osoby zrekrutowane do projektu będą przejawiały stan zdrowia umożliwiający im aktywny udział w zadaniu, a zatem objawy chorobowe nie mogą mieć natężenia maksymalnego, wymagającego leczenia szpitalnego. Osoby pozostające pod opieką psychiatry przedstawić będą musiały zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub terapeuty wiodącego o braku przeciwskazań, tak aby działania nie zdezintegrowały stanu beneficjenta, ale go wzmocniły i były dodatkowym oddziaływaniem terapeutycznym.

Każdy kandydat odbędzie konsultację ze specjalistą (rozmowę rekrutacyjną) z psychologiem lub psychiatrą celem określenia stanu psychicznego, postawienia ewentualnej diagnozy na potrzeby projektu i zakwalifikowania bądź nie do działań projektowych a także do odpowiedniej grupy warsztatowej.

  • II grupa - członkowie rodzin (20 osób) - warsztaty z tematyki zdrowia psychicznego, udzielania pomocy osobie chorej stanowiące wsparcie dla rodzin.

Beneficjentami będą osoby w wieku 18-65lat, które są spokrewnione z osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi. Mogą być to członkowie rodzin osób zrekrutowanych do projektu do I grupy lub członkowie rodzin, w których przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie są uczestnikami projektu.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie konsultacji rekrutacyjnej z psychologiem/psychiatrą. Celem rozmowy będzie określenie problematyki, potrzeb, z którymi zgłasza się kandydat. Psycholog/psychiatra zapozna się ze specyfiką zaburzenia psychicznego członka rodziny (na podstawie przedstawionej dokumentacji lub wywiadu), a także określi czy projekt będzie wspierał funkcjonowanie rodziny i jest odpowiedni dla tego kandydata.

  • III grupa - młodzież (96 osób) w wieku 14-19 lat - warsztaty przeciwdziałające stereotypom i promujące zdrowie psychiczne, spotkania osób chorych z młodzieżą umożliwiające dalszą integrację społeczną tychże grup.

Beneficjentami będą osoby w wieku 14-19 lat: z tego 48 osób w wieku 14-16 (szkoła gimnazjalna) oraz 48 osób w wieku 17-19 (szkoła ponadgimnazjalna). Liczba ta wynika z planów przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w ramach projektu w 6 powiatach województwa lubuskiego.